2008-06-27 23:30 #0 av: LuckyLady


Genom att inte bara kartlägga patientens symtom och aktuella problem utan även resurser, intressen och personliga värden, försöker terapeuten rikta patientens uppmärksamhet mot sina tillgångar. Tanken är att hjälpa patienten att återknyta kontakten med mer positiva aspekter av självbilden, vilket i sin tur ökar motivationen och gör det lättare för patienten att inta en aktiv roll i terapin. Arbetssättet är strukturerat och målinriktat. Terapeuten är aktiv och ställer frågor som hjälper och vägleder klienten att kartlägga och utforska sin livssituation samt sina tankar, känslor, handlingar och deras konsekvenser i sådana nyckelsituationer som är problematiska för individen. Mindre välfungerande handlings- och tankemönster kartläggs och omprövas. Terapeuten tolkar eller omtolkar aldrig patientens utsagor. Oftast är KPT en tidsbegränsad korttidsterapi som omfattar 10-25 sessioner, men kontakten kan vara betydligt längre vid mer komplexa problem. KPT bedrivs både individuellt och i grupp. även kognitiv parterapi finns som en etablerad behandlingsform.

Läs mer om Kognitiv psykoterapi - KPT på samrådsforum

Fakta hämtad från Phir.se